Durant aquesta tardor del 2022, Càmeresiacció està realitzant una sèrie de debats audiovisuals per a adolescents sobre diversitat de gènere i sexual en el cinema.

El projecte sorgeix de la necessitat de qüestionar i repensar els mecanismes a través dels quals el cinema representa i jerarquitza les diferents identitats de gènere i sexuals. Es planteja com un exercici d’identificació, reconeixement i d’auto-representació de les realitats que envolten el col·lectiu LGTBIQ+ i totes les diversitats tant de gènere com sexuals, a través de l’anàlisi i la creació audiovisual.

Analitzem com el cinema representa les diversitats de gènere i sexuals i de quines maneres perpetua o subverteix aquesta mirada masculina heteronormativa hegemònica. Hem fet èmfasi en l’ús del llenguatge audiovisual [il·luminació, imatge, so, etc] i ens fixem en qüestions com la representació del cos, del desig, l’ús de l’espai públic i privat, etc,… per detectar com es construeixen les relacions de poder i els privilegis.

A partir del visionat d’escenes concretes i fragments de pel·lícules i sèries es fa un breu recorregut a través de la representació a l’audiovisual i s’obre un espai de reflexió i debat amb els/les participants sobre la necessitat d’articular nous discursos. així que és un format de taller i formació alhora. És aquí on mitjançant dinàmiques de grup i treball de processos, es detecten quines són les inquietuds del grup al voltant del tema i en quins aspectes es vol incidir especialment. S’han tingut en compte les necessitats particulars de les persones amb diversitat de gènere i sexual, atenent a les especificitats dels diferents sub-col·lectius, per incloure- les en el projecte.

El projecte s’està realitzant en diferents centres educatius, casals de joves i centres cívics de la ciutat.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ICUB.