CàmeresiAcció es reconeix com una entitat feminista. És per això, que treballa per a combatre la reproducció de privilegis masculins i maneres de fer patriarcals.  Així, treballem també noves formes de fer que permetin la participació directa i els espais sense discriminacions envers totes les persones. Incorporem dinàmiques que rebutgen les dominacions masclistes i posem especial atenció en com les desigualtats de gènere es reprodueixen en els diferents nivells. Estem d’acord en que el gènere és un concepte en construcció, canviant i flexible, i els valors que es van construint no han de ser adjudicats de forma determinista al sexe de les persones. Treballem per integrar les desigualtats amb les seves arrels de classe, ètnia, identitat i orientació sexual, cicles de vida o diversitats funcionals i posem de manifest la vessant estructural d’aquestes interseccions. Per últim, pensem que la perspectiva feminista passa també per remoure els sistemes d’opressió on es troba inserida la política d’avui en dia: l’heteropatriarcat, el racisme, insostenibilitat ambiental, la desigualtat i la pobresa econòmica fruït del neoliberalisme.